Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej w Dziale Badań Chemicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz

       Ogłoszenie nr: 176578 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Data ukazania się ogłoszenia: 07 stycznia 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej w Dziale Badań Chemicznych Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Pasz

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
ul. Szarych Szeregów 7
10-072 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

 • Zakład Higieny Weterynaryjnej ul. Warszawska 109 10-702 Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przegląd zlecenia badania, rejestracja próbek w książce badań,

 • Prawidłowe zabezpieczenie próbek do badań przed, w trakcie i po wykonaniu badania

 • Przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych,

 • Wykonywanie analiz chemicznych stosownie do przeszkolenia i upoważnienia,

 • Przygotowanie odczynników do analiz chemicznych, dokonywanie zapisów w kartach przychodu i rozchodu odczynników, sprawdzanie terminu ich ważności, zgłaszanie potrzeb zakupu brakujących odczynników, materiałów odniesienia i testów,

 • Przygotowanie urządzeń do pracy oraz utrzymanie ich w stanie gwarantującym właściwe działanie,

 • Prowadzenie bieżących zapisów w dokumentacji związanej z funkcjonowaniem pracowni,

 • Udział w badaniach biegłości/porównaniach między laboratoryjnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

-praca laboratoryjna polegająca na wykonywaniu badań chemicznych pasz i środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
-obsługa wyposażenia pomiarowo-badawczego w zakresie wykonywanych analiz np. ASA
-obsługa urządzeń biurowych - komputer

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

-budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
-pracownia zlokalizowana na I piętrze,
-wykonywanie czynności dotyczących badań pod osłoną digestorium,
- kontakt z odczynnikami chemicznymi i truciznami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o profilu chemicznym lub biologicznym

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata stażu pracy w laboratorium, doświadczenie zawodowe w pracy laboratoryjnej na stanowisku laboranta w pracowni o profilu chemicznym

 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025,

  • znajomość normy PN-EN ISO/IEC 9001

  • szkolenie na auditora wewnętrznego w laboratorium ( norma PN-EN ISO 19011)

  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,

  • znajomość ustawy o inspekcji weterynaryjnej

wymagania dodatkowe

 • umiejętność samodzielnego formułowania wniosków w sposób zwięzły, jasny i precyzyjny,

 • posiadanie wiedzy warunkującej odpowiedni poziom merytoryczny wykonywanych badań,

 • znajomość dokumentów odniesienia do właściwej realizacji badań,

 • przestrzeganie terminów dotyczących wykonywanych zadań,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

19-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Szarych Szeregów 7
10-072 Olsztyn
Sekretariat

Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.
Osoby zakwalifikowane na rozmowę kwalifikacyjną zostaną powiadomione pisemnie lub telefonicznie.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane(decyduje data stempla pocztowego).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 89 524 14 87 w godz. 7.30 - 14.30.Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Kacprzycka Nowicka  (11.01.2016)
Dokument wprowadził(-a):  Michał Wojciechowski  (11.01.2016)
Dokument zatwierdził(-a):  Michał Wojciechowski  (11.01.2016)
Dokument modyfikował(-a):  Michał Wojciechowski  (11.01.2016)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13561238 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^