Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   PIW w Gołdapii oglasza ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego majątku ruchomego

Sprzedający: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Adres: 19-500 Gołdap ul. Wolności 11

Adres strony internetowej: http://www.bip.olsztyn.wiw.gov.pl

Data ogłoszenia: 16 luty 2011 r.

OGŁASZA OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY  na sprzedaż zbędnego majątku ruchomego.

znak postępowania: PIW.a-264/01/11

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisem § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114 poz. 761).

Przedmiotem sprzedaży jest:

samochód osobowy marki Opel Astra II 1.4 nr rej NGO F260, rok produkcji 2004, silnik benzynowy, przebieg 255000 km, cena wywoławcza 8400 zł ( słownie: osiem tysięcy czterysta złotych)

1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zakupu która powinna zawierać:

-           imię nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta,

-           oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

-                oświadczenie że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za              skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

-                oświadczenie o wpłacie wadium

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 14 dni licząc od terminu wpływu ofert.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu marki Opel Astra II w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi, ul. Wolności 11 lub przesłać pocztą na w/w adres do dnia 07 marca 2011 r., do godz.  11.00  

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gołdapi (sekretariat) w dniu 07 marca 2011 r. o godz.  11.30

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 840 zł (słownie: osiemset czterdzieści złotych) na konto PIW Gołdap: 51 1010 1397 0086 7313 9120 0000 do godz. 11.00 w dniu przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 7 dni po zakończeniu przetargu.

4. Samochód można oglądać w dni robocze w siedzibie sprzedającego w godz. 8-14

5. Osobą  uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z zainteresowanymi uczestnikami jest:
Pan Stanisław Karkosiński pod nr tel. (087)6154926 lub kontakt osobisty
w siedzibie Zamawiającego, w godz. 800 - 1400.

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie wyłącznie kryterium ceny oferty:
cena brutto oferty 100%. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli:

-         zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

-         nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość.

Jeżeli co najmniej dwóch oferentów będzie zainteresowanych nabyciem samochodu w jednakowej cenie, zostanie przeprowadzona pomiędzy nimi aukcja. W przypadku aukcji postąpienie może wynosić nie mniej niż 100 zł. Z chwilą zaoferowania najwyższej ceny nastąpi zawarcie umowy sprzedaży samochodu.

7.  Zawarcie umowy sprzedaży samochodu nastąpi w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy pod rygorem utraty wadium. Samochód zostanie wydany niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

8. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Gołdapi

Stanisław Karkosiński


Dokument utworzył(-a):  Stanisław Karkosiński  (16.02.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Michał Wojciechowski  (16.02.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Michał Wojciechowski  (16.02.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Michał Wojciechowski  (16.02.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
12968809 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^