Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   PIW w Olsztynie oglasza ofertowy II przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego majątku ruchomego

Sprzedający: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Adres: 10-404 Olsztyn, ul. Lubelska 16
Adres strony internetowej: http://www.bip.olsztyn.wiw.gov.pl
Data ogłoszenia: 26 maj 2011 r.
OGŁASZA OFERTOWY II PRZETARG NIEOGRANICZONY  na sprzedaż zbędnego majątku ruchomego.
znak postępowania: PIW.agz-264/02/11
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisem § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114 poz. 761).
Przedmiotem sprzedaży jest:
samochód osobowy marki Chevrolet Aveo  1,2 nr rej NO 49053, rok produkcji 2004, silnik benzynowy, przebieg 68018 km, cena wywoławcza 4 900 zł ( słownie: cztery tysiące dziewięćset   złotych)
1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zakupu która powinna zawierać:
-           imię nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta,
-           oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
-                oświadczenie że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za              skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
-                oświadczenie o wpłacie wadium
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 14 dni licząc od terminu wpływu ofert.
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu marki   Chevrolet Aveo w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, ul. Lubelska 16 lub przesłać pocztą na w/w adres do dnia 9 czerwca  2011 r., do godz.  11.00  
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie (sekretariat)
      w dniu 10 czerwca  2011 r. o godz.  10.00
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 490zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych) w kasie  PIW Olsztyn do godz. 10 .00 w dniu  przetargu Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi po zakończeniu przetargu.
4. Samochód można oglądać w dni robocze w siedzibie sprzedającego w godz. 8-14
5. Osobą  uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z zainteresowanymi uczestnikami jest:
      Pani Ewa Bojęć pod nr tel. (089)5331411 lub kontakt osobisty
       w siedzibie Zamawiającego, w godz. 800 - 1400.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie wyłącznie kryterium ceny oferty:
       cena brutto oferty 100%. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli:
-         zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
-         nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość.
Jeżeli co najmniej dwóch oferentów będzie zainteresowanych nabyciem samochodu w jednakowej cenie, zostanie przeprowadzona pomiędzy nimi aukcja. W przypadku aukcji postąpienie może wynosić nie mniej niż 100 zł. Z chwilą zaoferowania najwyższej ceny nastąpi zawarcie umowy sprzedaży samochodu.
7.  Zawarcie umowy sprzedaży samochodu nastąpi w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca       jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy pod rygorem utraty wadium. Samochód zostanie wydany niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
8. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie  zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez  wybrania którejkolwiek z ofert.
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 
   w Olsztynie
Mirosław Karczewski
 

Dokument utworzył(-a):  Ewa Bojęć  (26.05.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Michał Wojciechowski  (26.05.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Michał Wojciechowski  (26.05.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Michał Wojciechowski  (26.05.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
12959321 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^