Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie w archiwum

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie
 
(tekst ujednolicony, uwzględniający zarządzenie Nr 33 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie Nr 18 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2004r.)
 
 
§ 1
 
Regulamin określa szczegółowy zakres zadań i tryb pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie.
 
§ 2
 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie działa na podstawie:
1.ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 33, poz. 287 ze zm.),     
2.zarządzenia nr 11 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie organizacji wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz.M.R.i R.W. Nr 11, poz.12),
3.zarządzenia nr 19 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Warmińsko - Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 21, poz. 368  ze zm. ),
4.niniejszego regulaminu ,
5.innych przepisów szczególnych.
 
§ 3
 
1.Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Olsztynie kieruje Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie, zwany w treści Regulaminu Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, przy pomocy Zastępcy Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zwanego w treści Regulaminu Zastępcą Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
2.Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie jest państwową jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej, działającą pod zwierzchnictwem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego.
3.Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie może prowadzić działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej w formie rachunku dochodów własnych. Decyzję o utworzeniu rachunku podejmuje Wojewódzki Lekarz Weterynarii po uzyskaniu zgody Wojewody.
4.Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie zwany dalej Wojewódzkim Inspektoratem wykonuje zadania Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie jako organu Inspekcji Weterynaryjnej, a ponadto
1) wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o służbie cy-
wilnej
(Dz.U. z 1999r. Nr 49, poz. 483 ze zm.),
2) realizuje ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 
55, poz.1014 ze zm.) ,
3) w gospodarowaniu środkami publicznymi kieruje się przepisami ustawy z dnia 9 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DzU. Nr 19, poz.177 ze zm.),
4) w organizowaniu pracy zapewnia przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 22 
stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95 ze zm.),
5) przy organizowaniu zbiorów danych osobowych stosuje środki techniczne i 
organizacyjne zapewniające ochronę danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sier- 
pnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), 
6) realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001r.o dostępie do
informacji publicznej 
(Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze.zm.).
 
§ 4
 
 Wojewódzki Inspektorat działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 
§ 5
 
1.Do wyłącznej aprobaty i podpisu Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z zastrzeżeniem ust.2 należą sprawy związane z:
1) wydawaniem i egzekwowaniem aktów administracyjnych w sprawach w  
których działa jako organ I instancji oraz wydawanie decyzji w sprawach 
w których działa jako organ II instancji,
2) wydawaniem zarządzeń wewnętrznych i poleceń regulujących tryb pracy 
Wojewódzkiego Inspektoratu,   
3) podejmowaniem decyzji w sprawach kadrowych, nawiązywaniem i rozwią-
zywaniem umów o pracę, awansowaniem, stosowaniem kar, nagradzaniem, udzielaniem urlopów,
4) wykonywaniem czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do powiatowych lekarzy weterynarii i ich zastępców,
5) ustalaniem czasu pracy Wojewódzkiego Inspektoratu i podległych komórek organizacyjnych, ustalaniem indywidualnego rozkładu czasu pracy pracowników,
6) dokonywaniem czynności prawnych związanych z podejmowaniem zobowiązań finansowych, w szczególności dysponowaniem rachunkiem dochodów własnych, zatwierdzaniem preliminarzy budżetowych,
7) rozdziałem środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2. Do podpisu Zastępcy Wojewódzkiego Lekarza należą sprawy dotyczące bezpośredniego nadzoru określone w § 7 ust.3.
 
§ 6
 
1.Wojewódzki Lekarz Weterynarii może upoważnić Zastępcę Wojewódzkiego         Lekarza oraz wojewódzkich inspektorów weterynaryjnych do podpisywania aktów administracyjnych określonych w § 5 ust.1 pkt.1 w jego imieniu.
2.W przypadku nieobecności Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii zastępuje go Zastępca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, a w przypadku jego nieobecności -imiennie wyznaczony pracownik.
3.W sprawach nie zastrzeżonych dla Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii pisma podpisują Zastępca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, wojewódzcy inspektorzy weterynaryjni, kierownik Zakładu Higieny Weterynaryjnej i pracownicy zgodnie z posiadanymi uprawnieniami przydzielonymi w imiennych zakresach czynności.
 
§ 7
 
1. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą :
1) zespoły do spraw:
a) zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, kierowany przez 
wojewódzkiego inspektora weterynaryjnego, wyznaczonego odrębnie przez Wo-jewódzkiego Lekarza Weterynarii,
b) higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, kierowany przez 
wojewódzkiego inspektora weterynaryjnego, wyznaczonego odrębnie przez 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,
c) środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami zwie-
rzęcymi, kierowany przez wojewódzkiego inspektora weterynaryjnego, 
wyznaczonego odrębnie przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,
d) finansowo-księgowych, kierowany przez głównego księgowego,
e) administracyjno–gospodarczych, zaopatrzenia i informatyki kierowany przez 
kierownika,
2) Zakład Higieny Weterynaryjnej, kierowany przez kierownika, w skład, którego     wchodzą pracownie badawcze pogrupowane w działy:
2.1. Dział Diagnostyki Chorób Zwierząt koordynowany przez konsultanta działu:
a.pracownia anatomo – histopatologii,
b.pracownia bakteriologii ogólnej,
c.pracownia diagnostyki chorób ryb i raków,
d.pracownia biochemii i analityki klinicznej,
e.pracownia badań białaczki i brucelozy,
f. pracownia diagnostyki chorób układu rozrodczego i badania materiału biolo- 
  gicznego,
g.pracownia leptospirozy,
h. punkt przyjęcia próbek działu diagnostyki chorób zwierząt;
2.2. Dział Higieny Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego i Środków Żywienia Zwierząt koordynowany przez konsultanta działu:
i.pracownia mikrobiologii środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
j.pracownia chemii środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
k.pracownia oznaczania pozostałości antybiotyków,
l.pracownia mikrobiologii środków żywienia zwierząt,
m.pracownia chemii środków żywienia zwierząt,
n.punkt przyjęcia próbek działu higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt;
2.3.Pracownia Przygotowania Pożywek i Szkła;
2.4.Odział terenowy zakładu higieny weterynaryjnej w Ostródzie, kierowany przez kierownika oddziału, w skład której wchodzą pracownia mikrobiologii środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pracownia chemii środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pracownia przygotowania pożywek i szkła, punkt przyjęcia próbek oddziału terenowego zakładu higieny weterynaryjnej;
2.5.Sekretariat Zakładu Higieny Weterynaryjnej;
3) samodzielne stanowiska pracy do spraw:
a) higieny materiału biologicznego,
b) nadzoru farmaceutycznego,
c) ochrony zwierząt,
d) pracowniczych,
e) sekretariat wojewódzkiego lekarza weterynarii,
 f) bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz obrony cywilnej,
g) obsługi prawnej.   
2. Wojewódzki Lekarz Weterynarii sprawuje bezpośredni nadzór nad:
1) zespołem ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
2) zespołem ds. środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi
    produktami zwierzęcymi,
3) zespołem ds. finansowo – księgowych,
4) zespołem administracyjno – gospodarczym, zaopatrzenia i informatyki,
5) samodzielnym stanowiskiem pracy do spraw pracowniczych,
6) sekretariatem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,
7) samodzielnym stanowiskiem pracy do spraw: bezpieczeństwa i higieny pracy, 
   przeciwpożarowych oraz obrony cywilnej ,
8) samodzielnym stanowiskiem pracy do spraw obsługi prawnej.
3. Zastępca Wojewódzkiego Lekarza sprawuje bezpośredni nadzór nad:
1) zespołem ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
2) samodzielnym stanowiskiem pracy ds. higieny materiału biologicznego,
3) samodzielnym stanowiskiem pracy ds. nadzoru farmaceutycznego,
4) samodzielnym stanowiskiem pracy ds. ochrony zwierząt. 
5) zakładem higieny weterynaryjnej,
 
§ 8
 
Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu w szczególności należy: 
1) analiza zbiorczych informacji oraz przygotowanie sprawozdań z zakresu występowania chorób zakaźnych zwierząt, badań zwierząt rzeźnych i mięsa, nadzoru nad higieną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt oraz materiału biologicznego, nadzoru farmaceutycznego i dobrostanu zwierząt,
2) nadzór nad realizacją monitoringu zakażeń zwierząt oraz kontrola występowania pozostałości chemicznych i biologicznych leków weterynaryjnych oraz skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego oraz środkach żywienia zwierząt,
3) koordynacja przeprowadzania akcji profilaktycznych przeciw chorobom zwierząt,
4) sporządzanie wojewódzkich planów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na potrzeby centrum kryzysowego,
5) przygotowywanie Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiemu projektów  rozporządzeń w sprawach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
6) wykonywanie czynności kontrolnych wynikających z ustawowych zadań,
7) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych,
8) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
9) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli ich przemieszczania,
10) przeprowadzanie przez Zakład Higieny Weterynaryjnej, wchodzący w  
skład Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego, rozpoznawczych
badań laboratoryjnych,
11) ustalanie i przygotowywanie Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii materiałów w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego województwa, a także zasad współdziałania z innymi inspekcjami i organami administracji publicznej oraz kontroli państwowej w stosunku do powiatowych lekarzy weterynarii,
12) przygotowywanie wniosków Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii o przyznaniu nagrody dla osób, które przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej,
13) przygotowywanie i przekazywanie Wojewodzie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego województwa,
14) sporządzanie rocznych planów i programów działalności Inspekcji Weterynaryjnej w województwie,
15) działania w zakresie administracji weterynaryjnej zgodnie z normami ISO    9001:2000 oraz PN-EN 45004,
16) analiza i nadzór nad wykonywaniem zadań przez powiatowych lekarzy weterynarii.
 
§ 9
 
Do wspólnych zadań zespołów i samodzielnych stanowisk pracy Wojewódzkiego Inspektoratu należy podejmowanie działań i prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań i kompetencji Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, a w szczególności:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z właściwością oraz przygotowanie projektów decyzji, postanowień oraz odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego,
2) kontrola powiatowych inspektoratów weterynarii,
3) opracowanie projektów zarządzeń Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,
4) wykonywanie czynności wynikających z realizacji przepisów o ochronie danych osobowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej,
5) organizacja i koordynacja sprawozdawczości w zakresie sprawowanego nadzoru,
6) rozpatrywanie skarg kierowanych do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, badanie ich zasadności i przyczyn powstawania oraz podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe ich załatwianie, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień.
 
§ 10
 
Do zakresu działania zespołu ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt należy:
1) Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia.
2) Opracowanie planów dotyczących monitorowania zakażeń zwierząt na terenie województwa.
3) Organizowanie akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
4) Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.
5) Kontrola Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie:
a) profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
b) realizacji monitoringu zakażeń zwierząt, 
c) nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt,
d) nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt w kraju oraz handlem i obrotem zwierzętami,
e) wydawanych decyzji na zgodność merytoryczną oraz prawidłowość zastosowania kpa.
6) Planowanie wydatków budżetowych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
7) Przygotowanie projektów umów na czynności zlecone lekarzom wolnej praktyki.
8) Sporządzanie wojewódzkich planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt oraz nadzór nad ich aktualizacją w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii.
9) Prowadzenie nadzoru nad obsługą systemu TRACES przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii oraz prowadzenie obsługi systemu w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii.
 
§ 11
 
Do zakresu działania zespołu do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego należy:
1) Nadzór i koordynacja działania powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie realizacji nadzoru weterynaryjnego nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
2) nadzór, koordynacja i obsługa rejestru podmiotów znajdujących się na terenie województwa zajmujących się skupem, transportem i przetwórstwem środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
3) tworzenie bazy danych gospodarstw mlecznych, punktów skupu dziczyzny w dla województwa,
4) nadzór nad merytoryczną stroną obrotu krajowego , handlu , eksportu i importu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
5) koordynacja przekazu informacji przy obrocie krajowym, wywozie i przywozie produktów zwierzęcego pochodzenia
6) nadzór i koordynacja sprawozdawczości w zakresie sprawowanego nadzoru zgodnie z wymaganiami jednostek nadrzędnych
7) organizacja i koordynacja współpracy ze służbami współpracującymi (PIS, Inspekcja Transportu Drogowego, PIH )
8) sporządzanie planów i harmonogramów rocznych kontroli i inspekcji
9) przeprowadzanie kompleksowych i doraźnych tematycznych kontroli w powiatowych inspektoratach weterynarii w zakresie wykonywania nadzoru warunków weterynaryjnych w jednostkach zajmujących się :
a.ubojem, rozbiorem i przetwórstwem mięsa w zakładach branży mięsa czerwonego
b.ubojem, rozbiorem i przetwórstwem mięsa białego
c.pozyskiem, skupem , transportem i przetwórstwem mleka
d.przetwórstwem ryb, skorupiaków i mięczaków
e.skupem i przetwórstwem mięsa dziczyzny
f. pakowaniem i przetwórstwem jaj
g.skupem i konfekcjonowaniem miodu pszczelego
10) opiniowanie wniosków w zakresie kwalifikacji zakładów do handlu i eksportu  
do krajów trzecich
11) przygotowanie decyzji do odwołań od decyzji Powiatowych Lekarzy Weterynarii, jako organ II instancji
12) opracowanie merytoryczne dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków kierowanych do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w zakresie realizacji nadzoru weterynaryjnego nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
13) Nadzór i koordynacja działania powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie realizacji zadań wynikających z krajowego planu badań pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt
a.przygotowanie planów i harmonogramów monitoringu
b.nadzór, koordynacja i opracowanie sprawozdawczości półrocznej i rocznej w zakresie monitoringu pozostałości
c.nadzór i kontrola realizacji planu przez PLW
d.nadzór i kontrola logistyki prób, zaopatrzenia , transportu i wyników
e.prowadzenie rejestru Pełnomocników i Urzędowych Lekarzy wyznaczonych do wykonywania zadań związanych z realizacją badań monitoringowych w kierunku pozostałości
14) Nadzór i koordynacja działania powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie realizacji zadań związanych z Systemem Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt -RASFF
15) Prowadzenie rejestru wykazu upoważnień i rejestru odznak identyfikacyjnych i Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności
16) Sporządzanie planów i harmonogramów rocznych szkoleń z zakresu nadzoru weterynaryjnego nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i monitoringu pozostałości
17) Organizowanie szkoleń dla powiatowych lekarzy weterynarii, powiatowych inspektorów ds. higieny żywności, pełnomocników ds. monitoringu pozostałości w zakresie realizacji zadań w przedmiotowym zakresie
 
§ 12
 
Do zakresu działania zespołu do spraw środków żywienia zwierząt należy:
1) koordynacja działania powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie realizacji nadzoru weterynaryjnego nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt,
2) koordynacja działania powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie realizacji nadzoru weterynaryjnego nad zagospodarowywaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
3) nadzór i realizacja monitoringu BSE u przeżuwaczy,
4) przeprowadzanie kompleksowych i doraźnych kontroli w powiatowych inspektoratach weterynarii w zakresie wykonywania nadzoru warunków weterynaryjnych w jednostkach zajmujących się:
a) produkcją mieszanek paszowych,
b) produkcją premiksów,
c) produkcją dodatków paszowych,
d) produkcją pasz leczniczych
e) produkcją materiału paszowego,
 f) obrotem środkami żywienia zwierząt.
5) nadzór nad merytoryczną stroną obrotu, wywozu i przywozu środków żywienia zwierząt,
6) prowadzenie ewidencji ilości podmiotów objętych nadzorem weterynaryjnym w przedmiotowym zakresie.
7) wydawanie zezwoleń na wytwarzanie pasz leczniczych.
 
§ 13
 
Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw nadzoru farmaceutycznego należy:
1) sprawowanie nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi,
2) sprawowanie nadzoru nad stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych i produktów leczniczych,
3) sprawowanie nadzoru nad ewidencją leczenia zwierząt i dokumentacją lekarsko-weterynaryjną, związaną ze stosowaniem produktów leczniczych,
4) kontrola:
a) hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych,
b) obrotu detalicznego i stosowania produktów leczniczych przez lekarzy weterynarii przy wykonywaniu praktyki lekarsko-weterynaryjnej,
c) dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi    
prowadzonej przez lekarzy weterynarii,
d) wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lub leki receptu-
rowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt,
e) postępowania lekarzy weterynarii przy stosowaniu produktów leczniczych w 
sytuacji gdy brak jest odpowiedniego weterynaryjnego produktu lecznicze-
go dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt i innych gatun-
ków zwierząt,
5) nadzór i koordynacja monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych  
weterynaryjnych.
 
§ 14
 
Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw ochrony zwierząt należy:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
2) koordynacja działań powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie nadzoru nad ochroną zwierząt,
3) przeprowadzanie kompleksowych i doraźnych kontroli w powiatowych inspektoratach weterynarii dotyczących wykonywania nadzoru w zakresie warunków weterynaryjnych oraz nadzoru nad dobrostanem zwierząt w:
a) gospodarstwach,
b) transporcie,
c) schroniskach dla bezdomnych zwierząt,
d) punktach skupu i miejscach gromadzenia zwierząt oraz u przedsiębiorców zajmujących się obrotem zwierzętami oraz pośrednictwem w tym obrocie.
4) tworzenie baz danych:
a) podmiotów zajmujących się zarobkowym przewozem zwierząt wykonywanym w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej,
b) schronisk dla bezdomnych zwierząt.
 
§ 15
 
Do zakresu działania samodzielnego stanowiska do spraw higieny materiału biologicznego należy:
1) sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego, a w szczególności nad:
a) pozyskiwaniem, konserwacją, obróbką, przechowywaniem lub wykorzystaniem nasienia i/lub komórek jajowych,
b) wykorzystaniem nasienia,
c) produkcją jaj wylęgowych,
d) wylęgiem drobiu,
e) wylęgiem narybku.
2) przeprowadzanie kompleksowych i doraźnych kontroli w powiatowych inspektoratach weterynarii w zakresie wykonywania przezeń nadzoru warunków weterynaryjnych w jednostkach zajmujących się działalnością określoną w pkt. 1),
3) nadzorowanie merytorycznej strony obrotu krajowego, wywozu i przywozu materiału biologicznego i reproduktorów,
4) koordynacja działania powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie realizacji nadzoru weterynaryjnego nad higieną materiału biologicznego,
5) prowadzenie ewidencji podmiotów objętych nadzorem weterynaryjnym w przedmiotowym zakresie statystyki i sprawozdawczości,
6) sporządzanie analiz, sprawozdań skuteczności merytorycznej i organizacyjnej nadzoru weterynaryjnego w przedmiotowym zakresie.
 
§ 16
 
Do zadań zespołu do spraw finansowo-księgowych należy:
1) sporządzanie planu budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu oraz planu zbiorczego powiatowych inspektoratów weterynarii,
2) sporządzanie list płac, naliczanie świadczeń z funduszu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
3) obliczanie składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sporządzanie raportów miesięcznych RMUA pracownikom, sporządzanie deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: DRA,RSA,RZA,RCX,
4) sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT 4, PIT 8A, rocznych PIT-11, PIT-40 dla urzędu skarbowego i pracowników,
5) sporządzanie sprawozdań kwartalnych o wynagrodzeniach: Rb–70 Wojewódzkiego Inspektoratu oraz zbiorczego powiatowych inspektoratów weterynarii,
6) wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracownikom oraz byłym pracownikom,
7) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów wpływających do księgowości, przygotowanie do zatwierdzenia dokumentów (faktury, rachunki, inne) do zapłaty z podziałem na rozdziały i paragrafy,
8) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym rozchodów z magazynu Zakładu Higieny Weterynaryjnej oraz magazynów w powiatowych inspektoratach weterynarii w zakresie funduszu epizootycznego,
9) sporządzanie rejestru dochodów na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych z podziałem na paragrafy,
10) wysyłanie wezwań do zapłaty, wystawianie tytułów wykonawczych do egzekucji do urzędu skarbowego, uzgadnianie sald z kontrahentami, naliczanie i egzekwowanie odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
11) sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, rocznych z dochodów oraz należności budżetowych i pozabudżetowych: Rb-27, Rb-N, Rb-32 jednostki oraz zbiorczego dla powiatowych inspektoratów weterynarii,
12) sporządzanie rejestru zakupów, sprawdzanie rejestrów sprzedaży oraz sporządzanie deklaracji VAT dla urzędu skarbowego,
13) sporządzanie i realizacja przelewów zapłaty za zobowiązania i inne świadczenia,
14) dokonywanie wypłat z kasy, sporządzanie raportów kasowych w zakresie dochodów, wydatków, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
15) sporządzanie sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych F-03,
16) rozliczanie inwentaryzacji,
17) naliczanie miesięcznych wpłat, sporządzanie miesięcznych DEK-I-a rocznych DEK-R sprawozdań dla powiatowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
18) dekretowanie dokumentów w podziale na rozdziały, paragrafy, i miejsce powstawania kosztów : faktury, rachunki, wnioski o wypłatę dotacji, decyzje, wynagrodzenia, wyciągi bankowe, raporty kasowe, listy płac, pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itp. - bieżące księgowanie zadekretowanych dokumentów,
19) prowadzenie rejestrów syntetycznych,
20) prowadzenie urządzeń analitycznych do kont syntetycznych,
21) prowadzenie kont pomocniczych - pozabilansowych w celu analizy wydatków,
22) sporządzanie sprawozdań z wydatków budżetowych Rb-28, miesięczne, roczne Wojewódzkiego Inspektoratu oraz zbiorczego powiatowych inspektoratów weterynarii,
23) współpraca z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie obsługi rachunków bankowych,
24) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,
25) sporządzanie bilansów zbiorczych jednostki, w tym rachunku dochodów własnych Wojewódzkiego Inspektoratu oraz zbiorczego powiatowych inspektoratów weterynarii.       
 
§ 17
 
Do zakresu działania zespołu do spraw administracyjno-gospodarczych, zaopatrzenia i informatyki należy:
1) podejmowanie działań związanych ze stosowaniem prawa zamówień publicznych w zakresie zakupów materiałów i usług na rzecz Inspektoratu w zakresie organizacji postępowań a także sporządzania planów zakupów, dokumentacji, umów oraz wymaganej sprawozdawczości,
2) zarządzanie i eksploatacja nieruchomości,
3) prowadzenie ewidencji ruchomości i wyposażenia oraz spraw związanych z gospodarowaniem mieniem,
4) prowadzenie spraw związanych z inwestycjami budowlanymi i remontami,
5) prowadzenie spraw dotyczących środków transportu Wojewódzkiego Inspektoratu, a w szczególności: rozliczania kosztów, organizacji obsługi technicznej (napraw) oraz ubezpieczania środków transportu,
6) prowadzenie spraw związanych z używaniem samochodów prywatnych do celów służbowych,
7) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem łączności telefonicznej a w szczególności utrzymania sprzętu łączności w należytym stanie oraz rozliczania rachunków i faktur,
8) prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i wprowadzaniem programów informatycznych oraz utrzymywaniem sprzętu komputerowego Inspektoratu w należytym stanie,
9) prowadzenie spraw związanych z prenumeratą czasopism i wydawnictw,
10) obsługa kancelaryjna Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie wysyłki korespondencji i związane z tym prowadzenie ewidencji i rozliczeń,
11) prowadzenie spraw z zakresu rozliczeń finansowych, a w szczególności kontrola merytoryczna faktur i rachunków, naliczanie i kontrola opłat podatku od nieruchomości i z tytułu trwałego zarządu oraz naliczanie i kontrola opłat z tytułu korzystania ze środowiska.
 
§ 18
 
Do zakresu działania sekretariatu wojewódzkiego lekarza weterynarii należy:
1) obsługa kancelaryjno-biurowa Wojewódzkiego Inspektoratu,
2) organizacja narad.
 
§ 19
 
Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw pracowniczych należy:
1) prowadzenie spraw wynikających z nawiązywania, trwania i rozwiązywania stosunku pracy z osobami nie będącymi członkami korpusu służby cywilnej oraz z członkami korpusu służby cywilnej, związanych z naborem kandydatów do korpusu służby cywilnej, sporządzaniem opisów wolnych stanowisk pracy, upowszechnianiem informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej oraz o konkursach na wyższe stanowiska w służbie cywilnej, organizacją służby przygotowawczej,
2) dokonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy powiatowych lekarzy weterynarii,
3) prowadzenie spraw związanych z upowszechnianiem informacji oraz organizacją szkoleń pracowników,
4) prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem oraz z przestrzeganiem dyscypliny pracy przez pracowników,
5) prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczeń społecznych - świadczeń emerytalno – rentowych,
6) sporządzanie dokumentacji niezbędnej do wyliczania kapitału początkowego dla pracowników oraz prowadzenie spraw związanych z wypełnianiem obowiązków pracodawcy w zreformowanym systemie ubezpieczeń społecznych,
7) wydawanie zaświadczeń i świadectw pracy na podstawie akt osobowych i dokumentów płacowych dla pracowników i byłych pracowników,
8) sporządzanie analiz, statystyk i sprawozdawczości kadrowej jednostki i zbiorczych z powiatów,
9) opracowywanie projektu budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i jego realizacja, prowadzenie gospodarki Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz organizowanie działalności socjalnej pracownikom, emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin.
 
§ 20
 
Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz obrony cywilnej należy:
1) sprawowanie nadzoru w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, polegającego w szczególności na:
f) przeprowadzaniu okresowych kontroli przestrzegania przepisów i zasad bhp i ppoż,
g) udziale w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
h) współdziałaniu z organami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy,
i)  udziale w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
2) planowanie i realizacja zadań obrony cywilnej związanych z ochroną pracowników i zakładu pracy oraz realizacją zamierzeń w zakresie spraw obronnych.
 
§ 21
Do zakresu działania samodzielnego stanowiska pracy do spraw obsługi prawnej należy w szczególności sporządzanie opinii i udzielanie informacji prawnych, opiniowanie projektów aktów prawnych, zawieranych umów oraz zastępstwo przed sądami Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
 
§ 22
 
1.  Zakład Higieny Weterynaryjnej:
     1) wykonuje urzędowe badania zlecone przez :
         a) Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,
         b) powiatowych lekarzy weterynarii,
     2) udziela konsultacji pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej oraz lekarzom   
         wolno praktykującym,
     3) wykonuje inne zadania zlecone przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz tematy badawcze zlecone przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, który sprawuje nadzór nad jakością badań wykonywanych przez pracownie tematyczne. Zlecenia te wymagają określenia zakresu oraz sposobu finansowania badania.
2. Zakład higieny weterynaryjnej realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1)monitoringu chorób zwierząt poprzez pracownie wymienione w § 7 ust 1 pkt 2 ppkt 2.1 lit a-g,
2)monitoringu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego poprzez pracownie i oddział terenowy zakładu higieny weterynaryjnej, wymienione w § 7 ust.1 pkt 2 ppkt 2.2 lit i-k, ppkt 2.4.
3)monitoringu środków żywienia zwierząt poprzez pracownie wymienione w § 7 ust 1 pkt 2 ppkt 2.2. lit k- m.
3. Zakład Higieny Weterynaryjnej może prowadzić badania diagnostyczne wykraczające poza zakres działalności podstawowej, zlecone przez osoby fizyczne lub prawne, stosując opłaty za usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§ 23
 
1.Podstawowe obowiązki pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu określają :
      1) ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 49 poz. 
         483 ze zm.),
      2) ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych 
         (Dz.U. nr 31 poz. 214 ze zm.),
      3) Kodeks pracy – ustawa z 26 czerwca 1974 (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz.
          94 ze zm.),
      4) Regulamin pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie.
2.Szczegółowe zakresy czynności Kierownika Zakładu Higieny Weterynaryjnej, wojewódzkich inspektorów weterynaryjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy ustala Wojewódzki Lekarz Weterynarii.
3.Szczegółowe zakresy czynności pracowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu ustalają odpowiednio ich kierownicy. Zakresy te podlegają zatwierdzeniu przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
 
§ 24
 
1. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii obowiązani są do dostępniania informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym ustawą o dostępie do informacji publicznej.
2. Koordynacja działań w zakresie realizacji przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym w sprawach odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji, należy do wyznaczonego pracownika.
 
§ 25
 
1.Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 15.15-16.15 i w środy w godz. 10.00 -12.00. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.
2.Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu obowiązani są przyjmować interesantów w sprawach skarg codziennie w godzinach pracy.
3.Informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg powinna być wywieszona w widocznym miejscu w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu, w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie i oddziale w Ostródzie.
4.Skargi wpływające do Wojewódzkiego Inspektoratu podlegają wpisowi do rejestru skarg i wniosków, prowadzonego w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu.
5.Rejestracji podlegają skargi wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.
6.Rozpatrywanie i załatwianie skarg należy do pracownika, do którego kompetencji należy merytoryczne załatwianie tego typu spraw lub wskazanego przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
7.W przypadku odmownego załatwienia skargi zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
§ 26
 
1. Symbolikę oznaczania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy Wojewódzki Lekarz Weterynarii ustali odrębnym zarządzeniem.
2. Obieg, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji reguluje instrukcja kan-celaryjna dla zespolonej administracji rządowej w województwie.
 
§ 27
 
Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie jego ustalenia.
 
 
 

Dokument utworzył(-a):  Beata Romanowicz  (13.02.2005)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (13.02.2005)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (16.02.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (16.02.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
12959338 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^